Društvena odgovornost

Polazeći od činjenice da smo odgovorna kompanija koja se rukovodi principom zakonitog poslovanja, koja poštuje domaće zakonodavstvo i međunarodne propise na koje se BiH obavezala, ali i nastoji pratiti međunarodne standarde za unapređenje poslovanja u svakom segmentu, opredijeljeni smo na
poštivanje i zaštitu ljudskih prava.

Pritom se vodimo važećim propisima u BiH i odredbama najznačajnijih međunarodnih dokumenata u oblasti poštivanja i zaštite ljudskih prava, prvenstveno Opće deklaracije o ljudskim pravima,

Deklaracije Međunarodne organizacije rada o temeljnim načelima i pravima pri radu i Vodećim načelima o poslovanju i ljudskim pravima Ujedinjenih naroda.
Društvenu odgovornost kao kompanija dokazujemo uvođenjem SA8000 standarda.

Uvođenjem SA 8000 smatramo da će da pruža kontinuiranu i pouzdanu sigurnost da preduzeća ispunjavaju očekivanja društvenog učinka. Smatramo da ovim unapređujemo svoje sisteme upravljanja da bi vidjeli i spriječili društvene i poslovne rizike.

Politiku poštivanja i zaštite ljudskih prava provodimo u svojoj kompaniji a nastojimo je širiti na svoje partnere i dobavljače tako što:

 1. Štitimo ljudska prava kroz nastojanje da utvrdimo i spriječimo sve negativne utjecaje na ljudska prava koje naše poslovanje može uzorkovati, vršeći prethodne provjere i preventivne procese usklađenosti s obavezama poštivanja ljudskih prava.
 2. Opredijeljeni smo za uključivanje interesnih strana: klijenata, ranjivih grupa, udruženja za zaštitu i druge subjekte u zajednicama u kojima poslujemo kako bsmo čuli njihov glas i potrebe.
 3. Smatramo da su nacionalne, dobne, rodne, rasne i sve druge različitosti naših uposlenika, partnera i klijenata najviša vrijednost, nastojimo imati jednak odnos prema svima, bez ikakve diskriminacije.
 4. Osnove za pronalaženje radnika, njihovo angažiranje, obuku, naknadu za rad i napredovanje u našoj kompaniji su kvalifikacije, učinak, znanje, vještine i iskustvo.
 5. Naša kompanija ne tolerira uvredljivo niti bilo kakvo neprimjerno ponašanje, nepravično postupanje, odmazdu ili zlostavljanje bilo koje vrste kako na radnom mjestu tako i van radnog mjesta tokom svih aktivnosti vezanih za poslovanje. Ovo važi i za zaposlene i za poslovne partnere.
 6. Poštujemo pravo svojih zaposlenika na udruživanje i formiranje radničkih sindikata, ali i neprihvatanje da im se pridruže bez straha od bilo kakve odmazde.
 7. Opredijeljeni smo da s legalno formiranim sindikatima i izabranim predstavnicima uspostavimo konstruktivan kontinuiran dijalog i stupimo u pregovore, vjerujući u pozitivan ishod.
 8. Nastojimo pružiti sigurno i zdravo radno okruženje, poštujući propise o zaštiti na radu, sigurnosti i zdravlju uposlenih i klijenata
 9. Posvećeni smo očuvanju radnog okruženja bez nasilja, zlostavljanja, prijetnji i sličnih uznemirujućih i ugrožavajućih okolnosti, poštujući privatnost i dostojanstvo zaposlenika
 10. 10. Zabranjujemo prisilni angažman i svaki oblik prinudnog rada i umiješanosti u trgovinu ljudima.
 11. Poštujemo propise i minimalnoj starosti za radni angažman, ne angažirajući osobe koje su mlađe od 18 godina.
 12. U potpunosti poštujemo zakone koji određuju visinu plaće, radno vrijeme, prekovremeni rad i dodatak na plaću.
 13. Imamo sistem komunikacije koji maksimalno štiti povjerljivost za sve prijave zaposlenih, partnera i klijenata, a u vezi s kršenjem ljudskih prava u duhu ove politike, kao i nadležnu osobu za prijem javnih i tajnih žalbi i postupanje po njima: u pokretanju istrage, obradi i pravičnom rješavanju te poduzimanju odgovarajućih korektivnih mjera za sva vrste prekršaja i eventualna naknada za nastalu štetu.
 14. S posebnom pažnjom posvećujemo se pojedincima i grupama koje su posebno ranjive u smislu radnog angažmana i zaštite prava te pitanjima koja su posebno aktuelna u BiH: zaposlenice trudnice i porodilje, osobe sa invaliditetom, opasni uvjeti rada, kontrola prekovremenog rada i dr.

Velika Kladuša, 18.07.2021.

Direktor:
Nedžad Mezildžić